Testamenty

Testamenty

Testamenty allograficzne – sporządzone ustnie w obecności dwóch wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego oraz w obecności dwóch świadków.

W Polsce kwestie związane z prawem spadkowym reguluje Kodeks Cywilny. Według prawa jest to jednostronna czynność, w której spadkodawca z zachowaniem szczególnej formy wyraża swoją ostatnią wolę, modyfikując przy tym ustawowy krąg dziedziczenia.

Testament zwykły może sporządzić każda osoba ze zdolnością do wykonywania czynności prawnych. Taki testament, choć obowiązuje bezterminowo, można w każdej chwili odwołać lub zmienić. Prawo spadkowe wyróżnia trzy rodzaje testamentów zwykłych:

  • testamenty holograficzne – sporządzone w całości pismem ręcznym, podpisane przez spadkodawcę i opatrzone datą;
  • testamenty notarialne – sporządzone w obecności notariusza, w formie aktu notarialnego;
  • testamenty allograficzne – sporządzone ustnie w obecności dwóch urzędników.

Testament szczególny można sporządzić jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Zaliczamy do nich obawę rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie. W wypadku gdy treść testamentu ustnego nie została w powyższy sposób stwierdzona, można ją w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Wyróżniamy trzy rodzaje testamentów szczególnych, są to:

  • testamenty ustne – sporządzone w obecności trzech świadków, konieczne jest sporządzenie pisma potwierdzającego wolę spadkodawcy;
  • testamenty podróżne – sporządzane na statkach morskich lub powietrznym w obecności dowódcy statku lub jego zastępcy, konieczne jest posiadanie dwóch świadków i spisanie pisma potwierdzającego;
  • testamenty wojskowe – sporządzane w obecności sędziego wojskowego lub dwóch świadków, konieczne jest potwierdzenie ich treści w protokole.

W zależności od rodzaju wymaganego testamentu dokumenty różnią się. W celu pozyskania informacji na temat niezbędnych dokumentów, prosimy o kontakt z kancelarią.

W celu ustalenia terminu podpisania testamentu, w pierwszej kolejności skontaktuj się z kancelarią . Po ustaleniu terminu, nie spóźnij się na spotkanie z Panią notariusz, która będzie miała zarezerwowany czas tylko dla Ciebie.

Czas sporządzenia testamentu, odczytanie, podpisy, wydanie odpisów itp. jest uzależniony od rodzaju aktu, ilości zadawanych pytań, wyjaśnień itp. Z reguły czynność trwa od 45min do nawet 2 godzin.

Koszt sporządzenia testamentu przez notariusza, został uregulowany w OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i znajduje się TUTAJ.

W celu poznania dokładnego kosztu, skontaktuj się z kancelarią.

Subskrybuj mailowo nasz Newsletter

  • 513-270-038
  • 33-85-77-116
  • kontakt@notariuszcieszyn.pl
  • 43-400 Cieszyn, Bielska 132