Akty poświadczenia dziedziczenia

Akty poświadczenia dziedziczenia

Spisanie protokołu dziedziczenia jest pierwszym etapem na drodze do potwierdzenia nabycia praw do spadku. Sporządzenie protokołu dziedziczenia polega na określeniu kręgu spadkobierców, zapisobierców oraz ich udziałów w majątku. Aby sporządzić protokół dziedziczenia konieczna jest osobista obecność wszystkich osób wchodzących do grona spadkobierców zarówno ustawowych, jak i testamentowych. Nie jest możliwe sporządzenie protokołu dziedziczenia za pośrednictwem pełnomocników. Spadkobiercy muszą być ze sobą zgodni. W przeciwnym razie konieczne jest skierowanie sprawy do sądu.

Protokół dziedziczenia musi zawierać m.in. następujące informacje:

 • żądanie poświadczenia dziedziczenia złożone przez strony;
 • oświadczenie o istnieniu/nieistnieniu osób, które będą dziedziczyły razem ze spadkobiercami lub wyłączają ich z dziedziczenia;
 • oświadczenie, że nie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku, nie został sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia i nie wydano żadnych postanowień w tej sprawie;
 • oświadczenie, czy w skład majątku zmarłego wchodzi przedsiębiorstwo w spadku objęte zarządem sukcesyjnym;
 • oświadczenie o obywatelstwie spadkodawcy;
 • oświadczenie o składaniu oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 • oświadczenie o niegodności spadkobiercy lub jego wydziedziczeniu.

Uwaga! 

Oświadczenia muszą być zgodne z prawdą. W tym celu przed rozpoczęciem czynności dokumentującej protokół dziedziczenia Notariusz poucza Stawających o obowiązku ujawnienia wszelkich okoliczności objętych treścią niniejszego protokołu dziedziczenia, oraz o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń przewidzianej w art. 233 Kodeksu karnego, to jest o tym, że kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia – etap drugi

Akt poświadczenia dziedziczenia powstaje na podstawie protokołu dziedziczenia. W dokumencie znajdują się dane dotyczące spadkobierców oraz zakresu dziedziczenia. Notariusz po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia rejestruje go w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Zarejestrowany akt ma moc prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Strony otrzymują wypis dokumentu.

W zależności od rodzaju wymaganej umowy dziedziczenia, przedmiotu itp. dokumenty różnią się. W celu pozyskania informacji na temat niezbędnych dokumentów, prosimy o kontakt z kancelarią.

W celu ustalenia terminu podpisania umowy dziedziczenia, w pierwszej kolejności skontaktuj się z kancelarią . Po ustaleniu terminu, nie spóźnij się na spotkanie z Panią notariusz, która będzie miała zarezerwowany czas tylko dla Ciebie.

Czas sporządzenia aktu, odczytanie, podpisy, wydanie odpisów itp. jest uzależniony od rodzaju aktu, ilości zadawanych pytań, wyjaśnień itp. Z reguły czynność trwa od 45min do nawet 2 godzin.

Koszt sporządzenia umowy dziedziczenia przez notariusza, został uregulowany w OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i znajduje się TUTAJ.

W celu poznania dokładnego kosztu, skontaktuj się z kancelarią.

Subskrybuj mailowo nasz Newsletter

 • 513-270-038
 • 33-85-77-116
 • kontakt@notariuszcieszyn.pl
 • 43-400 Cieszyn, Bielska 132